Podatek od nieruchomości
Osoby nabywające nieruchomości na terenie Bytomia obowiązane są do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Budynek przy ul. Smolenia 35) w: pokoju 19 (podatek od nieruchomości osób fizycznych) lub pokoju 28 (podatek od nieruchomości osób prawnych) odpowiedniego wniosku.
Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytom za 2015 rok określone są uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/535/14 z dnia 27 października 2014 r.
 
Roczne stawki podatku od nieruchomości:
 1. od budynków i ich części:
  1. mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 9.68 zł;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4.45 zł;
  5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,76 zł;
  6. pozostałych, zajętych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a-e - od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,36 zł;
 2. od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 3. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni – 0,79 zł;
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha powierzchni – 4,26 zł;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni – 0,38 zł;
Traci moc uchwała nr XXIII/307/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia. Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych maksymalne stawki podatku od nieruchomości waloryzowane są corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik dotyczący podatku na 2015 rok ogłoszony został przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 2014r. (M.P. z 2014 r., poz. 575) i wynosi 0,4%. W projekcie uchwały zaproponowano na 2015 rok stawki podatkowe na poziomie stawek z roku 2014.
 
aktualność na dzień: 12.01.2015 r.
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ