Wydział Architektury - karty usług, druki urzędowe
Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego  Karta usług Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę  Karta usług Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium  Karta usług  AA-1.1 - Wniosek o sporządzenie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M. Bytomia/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. Bytomia Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę  Karta usług  AA-3.4 - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania  Karta usług  AA-3.5 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania części / całości obiektu budowlanego Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia  Karta usług  AA-3.6 - Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  AA-3.7 - Zgłoszenie Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości  Karta usług Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych  Karta usług Wydawanie zaświadczeń  Karta usług  AA-3.8 - Wniosek o wydanie zaświadczenia Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Karta usług  AA-2.1 - Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ