Historia projektu
Mapa akustyczna Miasta Bytomia opracowana została przez firmę SGS Eko-Projekt Sp z o.o. na podstawie umowy ZE.272.10.2011 z dnia 03.06.2011r. Do wykonania mapy wykorzystano dane dostarczone przez Urząd miejski w Bytomiu:
  • dane przestrzenne dotyczące zabudowy,
  • dane demograficzne,
  • numeryczny model terenu,
  • warstwę terenów zielonych,
  • ortofotomapę.
Powyższe dane uzupełnione zostały o atrybuty akustyczne pozyskane podczas pomiarów hałasu dla źródeł hałasu drogowego szynowego (kolej, tramwaje) i przemysłowego. Na podstawie warstw tematycznych które posłużyły do stworzenia modelu za pomocą specjalistycznego oprogramowania stworzone zostały mapy imisyjne dla źródeł hałasu przemysłowego, szynowego (kolejowego, tramwajowego) oraz przemysłowego.
 
Wygenerowane zostały również mapy przekroczeń dopuszczalnych wartości w odniesieniu do mapy wrażliwości sporządzonej na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mapy akustyczne posłużą jako dane wejściowe do opracowania działań mających na celu dostosowanie klimatu akustycznego miasta do obowiązujących przepisów.


Celem mapy akustycznej Bytomia jest ocena klimatu akustycznego w granicach miasta. Przedstawiona mapa obrazuje oraz opisuje informację w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku A w porze dzienno – wieczorno - nocnej  LDWN [dB] oraz nocnej LN [dB]. Wyżej wymienione wskaźniki w postaci map akustycznych przedstawiono dla źródeł hałasu:
  • drogowego
  • kolejowego
  • tramwajowego
  • przemysłowego
Mapa akustyczna posłużyła jako materiał wejściowy do Programu Ochrony przed Hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów środowiska.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytomia został opracowany w roku 2013: Uwaga:
Prezentowane mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Nie można na ich podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.

 
Wskaźnik LDWN charakteryzuje uśrednioną wielkość hałasu dobowego.
Wskaźnik LN odnosi się do hałasu pory nocnej.
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ