Słownik terminów
Przykładowe poziomy dźwięków
Mapa akustyczna
Mapa przedstawiająca rozkład hałasu pochodzącego z różnych źródeł; Obrazuje stan akustyczny środowiska na danym terenie, oznacza prezentację danych dotyczących obecnego lub prognozowanego stanu hałasu wyrażonego w odniesieniu do wskaźnika poziomu dźwięku, przekroczenia wartości dopuszczalnej, liczby osób odczuwających skutki nadmiernego hałasu na danym obszarze, budynków mieszkalnych narażonych na działanie pewnych wartości wskaźnika hałasu lub danych kosztów i korzyści związanych z metodami ograniczenia negatywnych skutków.
Program ochrony środowiska przed hałasem
Opracowanie zawierające wskazania rozwiązań problemów akustycznych występujących na danym terenie, ujawnionych w wyniku realizacji mapy akustycznej.
Planowanie akustyczne
Oznacza kontrolowanie hałasu poprzez wykorzystywanie planowanych środków, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria systemów dla komunikacji, planowanie komunikacji, zmniejszanie poziomu hałasu poprzez stosowanie środków bezpośrednich i pośrednich z zakresu redukcji hałasu u źródeł lub na jego drodze propagacji (ekrany akustyczne, strefowanie obszarów o różnych stopniach wrażliwości ze względu na standardy akustyczne terenów).
Hałas w środowisku
Oznacza niepożądany lub szkodliwy dźwięk będący skutkiem działalności ludzkiej na zewnątrz, w tym także hałas emitowany przez obiekty (ruch drogowy, kolejowy, tramwajowy) lub budynki przemysłowe. Uciążliwość tych dźwięków (hałasu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas). W przypadku ustawy Prawo ochrony środowiska ogólna definicja hałasu– to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do16 000 Hz.
Poziom dopuszczalny hałasu
Jest to wartość ściśle regulowana przez odpowiednie akty prawne. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu na: rodzaj hałasu, przeznaczenie terenu i porę doby.
Decybel [dB]
Jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnałów dźwiękowych, termin oznaczający stosunek poziomu dźwięku mierzonego względem poziomu odniesienia. Wyższy  poziom dźwięku [dB] powoduje głośniejsze wrażenie słuchowe. Można przyjąć, że różnica 1 [dB] jest najmniejszą rozróżnialną wartością, którą ucho ludzkie jest w stanie odróżnić. Decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości, przez to różni się od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartość wyrażona w decybelach mówi jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami. Jednostką podstawową jest bel [B], jednak powszechnie używana jest dziesiąta część bela, czyli decybel [dB]
 
Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ