Wydział Geodezji - zakres prowadzonych spraw

Do zadań Wydziału należą sprawy związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także sprawy dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości i komunalizacji z mocy prawa oraz zarządzanie Bytomską Infrastrukturą Informacji Przestrzennej, a w szczególności:

  1. Do zadań z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu należy w szczególności:


   1. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,

   2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

   3. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,

   4. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej skalach 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000,

   5. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej skalach 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000,

   6. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

   7. współpraca z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania porównywania i wymiany danych,

   8. rejestrowanie robót geodezyjnych zgłoszonych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z udostępnianiem danych posiadanych w zasobie w przyjętym systemie telekomunikacyjnym,

   9. harmonizacja informacji zawartych w prowadzonych bazach w celu wspólnego i łącznego wykorzystania,

   10. weryfikacja i włączanie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych zakończonych przez wykonawców oraz aktualizacja prowadzonych baz danych w przyjętym systemie teleinformatycznym,

   11. Ochrona zankow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych


  1. Do zadań z zakresu prowadzenia katastru nieruchomości i postępowań administracyjnych należy w szczególności:


   1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

   2. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

   3. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

   4. udostępnianie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,

   5. udostępnianie poświadczonych wyrysów i wypisów,

   6. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

   7. prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,

   8. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

   9. nadawanie numerów porządkowych budynkom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,

   10. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,

   11. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa,

   12. zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,

   13. scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,

   14. ochrona gruntów rolnych i leśnych,

   15. prowadzenie spraw związanych z podziałem i scaleniem nieruchomości,

   16. prowadzenie rejestru ubytków mieszkaniowych


  1. Do zadań z zakresu prowadzenia Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności:


  1. udział w projektowaniu i rozbudowie systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni, we współpracy oraz porozumieniu z Wydziałem Informatyki,

  2. obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP

  3. administracja baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego,

  4. rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,

  5. udział w ustalaniu oraz standardów technicznych i informatycznych w zakresie informacji o przestrzeni,

  6. kierowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni,

  7. udział w integracji baz danych przestrzennych prowadzonych przez wydziały Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne,

  8. wykonywanie specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu,

  9. organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie funkcjonowania BIIP,

  10. współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia i aktualizacji bazy danych BIIP,

  11. udział w koordynowaniu zadań związanych z realizacją projektów unijnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego,

Załatwianie spraw w wydziale geodezji.
1. Nadanie numeru porządkowego.

2. Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

3. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

5. Podział nieruchomości.

6. Rozgraniczenie nieruchomości.Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ