Wydział Geodezji - zakres prowadzonych spraw

Do zadań Wydziału należą sprawy związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także sprawy dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości i komunalizacji z mocy prawa oraz zarządzanie Bytomską Infrastrukturą Informacji Przestrzennej, a w szczególności:

 1. W zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu:

  1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  2. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
  3. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
  5. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  6. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000,
  7. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000,
  8. udostępnianie poświadczonych wyrysów i wypisów,
  9. udostępnianie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
  10. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  11. współpraca z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania porównywania i wymiany danych,
  12. rejestrowanie robót geodezyjnych zgłoszonych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z udostępnianiem danych posiadanych w zasobie w przyjętym systemie,
  13. wstępna kontrola operatów geodezyjnych pod kątem kompletności danych oraz ich przydatności i spójności względem danych prowadzonych w postaci numerycznej,
  14. weryfikacja geometrycznych danych ewidencyjnych w celu przygotowania dokumentacji do celów prawnych,
  15. harmonizacja informacji zawartych w prowadzonych bazach w celu wspólnego i łącznego wykorzystania,
  16. kontrola i włączanie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończonych robót geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z aktualizacją danych w przyjętym systemie w celu poprawnej archiwizacji dokumentacji geodezyjnej,
  17. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  18. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 2. W zakresie spraw ewidencyjnych, gospodarki gruntami i mienia komunalnego:

  1. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
  2. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
  3. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz utrzymanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu adresowego,
  4. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa,
  5. zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,
  6. scalanie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
  7. ochrona gruntów rolnych i leśnych,
  8. prowadzenie spraw związanych z podziałem i scalaniem nieruchomości.

 3. W zakresie prowadzenia Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

  1. projektowanie, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni,
  2. administracja baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego,
  3. rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami,
  4. ustalanie oraz nadzór nad stosowaniem ustalonych standardów technicznych i informacyjnych w zakresie informacji o przestrzeni,
  5. kierowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni,
  6. nadzór nad infrastrukturą techniczną w celu zapewnienia stałego dostępu do danych i wymiany informacji o przestrzeni,
  7. integracja baz danych przestrzennych,
  8. wykonywanie specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu.
  9. prowadzenie obligatoryjnych baz danych z obszaru miasta, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  10. prowadzenie i organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie funkcjonowania BIIP,
  11. określanie osi pasów drogowych.
Załatwianie spraw w wydziale geodezji.
1. Punkt w przygotowaniu.
2. Nadanie numeru porządkowego.

3. Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

5. Podział nieruchomości.

6. Rozgraniczenie nieruchomości.


Prosimy o wskazanie do jakiej grupy odbiorców się zaliczasz:
osoba fizycznapodmiot gospodarczyjednostka naukowajednostka sektora publicznego
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
ZAMKNIJ